جوشکاری چیست

تعریف جوشکاری : جوشکاری عبارت است از اتصال و درآمیختن دو قطعه فلز در حالت مذاب یا خمیری شکل که حرارت آن توسط قوس الکتریکی به وجود می آید این حرارت 5000تا 6000 درجه سانتیگراد می باشد.

قوس الکتریکی : هرگاه دوجسم هادی یا الکترود را برای لحطه ای کوتاه به قطعه کار وصل کنیم و سپس آنهارا به اندازه معینی از هم دور نگه داریم قوسی به وجود می آید که به آن قوس الکتریکی گویند در لحظه برخورد یون های مثبت و منفی در یک فاصله هوایی به هم برخورد ویکدیگر را جذب می کندد که باعث به وجود آمدن بمباران هوایی می شود و در اصل عمل یونیزاسیون صورت می گیرد . در جوشکاری با قوس الکتریکی گرمای لازم از عبور جریان برق و ایجاد قوس الکتریکی ایجاد می گردد.

طول قوس الکتریکی: به فاصله مرکزی قوس از نوک الکترود تاحوضچه مذاب 0 قطعه کار) را طول قوس الکتریکی گویند که فاصله الکترود تا قطعه کار برابر قطر مغزی الکترود می باشد که اگر این فاصله بیش تر باشد نتایج ذیل را به وجود می آورد :

1- باعث پاشش زیاد می شود که به این پاشش Spatter گویند و راندمان جوش را پایین می آورد.

2- عرض جوش زیاد، حرارت زیاد و نفوذ کم می شود .

3- باعث می شود که گازهای مضر وارد حوضچه مذاب شوند و جوش را متخلخل و سوراخ کنند که در اصطلاح به آن Porosity  گویند. گازهای مضر شامل اکسیسژن ، نیتروژن و هیدروژن است .

ابزارها و وسایل مورد نیاز جوشکاری عبارتند از :

1- دستگاه جوشکاری  2- الکترود 3- ماسک جوشکاری 4- میزکار 5- انبرجوشکاری 6-کابل جوشکاری 7-قطعه کار 8- برس سیمی 9- انبر آهنگری 10-عینک محافظ گل زنی 

11- وسایل شخصی (لباس کار، کفش ایمین،پیش بندچرمی،مقنعه جوشکاری،پابند چرمی)

دستگاه جوشکاری : دستگاه های جوشکاری به دو دسته ترانسفورماتور و ژنراتور تقسیم بندی می شود.

ترانسفورماتور :با جریان متناوب یا AC کار می کند. ترانسفورماتور با جریان برق شهری کار می کند که برای جوشکاری درب و پنجره مناسب است و از نوع کاهنده ولتاژ و افزاینده آمپر می باشد و دارای دو نوع خشک و روغنی می باشد که با ترانسفورماتور روغنی می توان ساعت های متوالی کار کرد ولی با ترانسفورماتور خشک به علت این که بوسیله فن خنک می شود نمی توان ساعت های متوالی کار کرد . تقسیم حرارت در دو سر کابل برابر است و اگر سر راه آن خازن وصل کنیم تبدیل به رکتی فایر می شود . قسمت های اصلی و اساسی آن عبارتند از : مبدا ( سیم پیچ اولیه ، سیم پیچ ثانویه ، هسته مرکزی ) تنظیم کننده جریان ، سیستم تهویه ، قاب و پوسته است .