ساخت نرده حفاظ دیوار یافت اباد ، با وجود سیستم های امنیتی به روز و مدرن برای حفاظ ساختمان هنوز هم استفاده از نرده حفاظ دیوار در اولویت کار ساختمان سازان قرار دارد