نصب حفاظ بوته ای و سرنیزه ای در زعفرانیه ، طراحی دیوار و نرده های خاص برای حفاظت از حیاط و باغچه، نرده و حفاظ حیاط در زعفرانیه ، نرده آهنی نوک تیز و بلند برای دیوار خانه