قیمت حفاظ دیوار از متری 45 هزار تومان شروع میشود . این قیمت با توجه به طول و تراکم حفاظ دیوار متفاوت است که شما میتوانید برای گرفتن قیمت دقیق با شماره داخل این صفحه تماس بگیرید