قیمت حفاظ سرنیزه ای از متری 45 هزار تومان ، حفاظ های سرنیزه ای شاخ گوزنی و بوته ای بهترین و سیله ایجاد امنیت برای حیاط خانه ، 45 هزار تومان قیمت پایه است و با توجه به طول و تراکم حفاظ سرنیزه ای قیمت متغیر است.